GOLDEN MONUMENT

Hmoob Chaw Txua Lag Zeb, call us today at (763) 458-6405.

We have many colors of granites and many kinds of headstone shapes such as uprights, bevel markers, slant monuments, flat markers and many other special designs for you to choose from.  For more information, visit our new website as below.

Visit our NEW website: www.goldenmonument.webs.com


Please visit our new website at:

         www.goldenmonument.webs.com

For more information:  

         (763) 458-6405

Address:  (New)

         2353 Rice Street, Suite 125; St Paul, MN 55113

Our professional sales representatives are here to assist you in your difficult moment.  We will do our best to help you select a suitable memorial to full-fill the needs for your loved one.

At Golden Monument, we offer the finest granites: we have many different colors of granites for you to choose from. We also use the latest graphic techniques and advanced technology for our designs.  Call us today for assistance! 

Peb hais lus Hmoob thiab yuav pab tau koj yooj yim tau ntau yam.  Tsis tas li xwb, peb kuj muaj ntau hom lag zeb rau koj xaiv thiab tus nqi los kuj pheej yig tshaj lwm qhov chaw.  Thaum koj yuav tau daim lag zeb lawm, peb tseem coj tuaj teeb tsa pub dawb rau koj thiab.